Sakrament małżeństwa

„Połóż mnie jak pieczęć na twoim sercu, jak pieczęć na twoim ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość” (Pnp 8,6)

NIEZBĘDNE DOKUMENTY

Dla Kościoła

 • świadectwo chrztu – z parafii, gdzie otrzymaliście łaskę chrztu
  – dla celu zawarcia małżeństwa,
 • świadectwo sakramentu bierzmowania
 • świadectwo ukończenia katechizacji w szkole podstawowej i średniej
 • świadectwo ukończenia parafialnej katechezy przedmałżeńskiej
 • zaświadczenie z uczestnictwa w cyklu katechez przedślubnych w poradni życia małżeńskiego

Dla skutków cywilnych

* wyciąg z aktu urodzenia dla celów zawarcia małżeństwa
* świadectwo o stanie wolnym, obywatelstwie polskim i miejscu zamieszkania.

N.B. W przypadku, gdy kandydaci (zarówno kobieta jak i mężczyzna) nie ukończyli lat 18, wymagana jest zgoda Sądu dla nieletnich, dyspensa z Kurii Biskupiej oraz zgoda rodziców. Jednakże załatwienie tych spraw dokonuje się przy udziale Proboszcza.

KIEDY ZAWRZEĆ MAŁŻEŃSTWO?

Dla społeczności chrześcijańskiej rok liturgiczny wyznacza własny rytm życia i świąt. I tak, okres Adwentu i Wielkiego Postu mają charakter przygotowania: nawrócenia i przemiany. Z tego względu należy wybrać inne okresy dla uroczystości weselnych.

Celebracja liturgii zaślubin jest najważniejszym momentem dnia weselnego. Winna być przygotowana z wielką troską. Uzgodnijcie z Księdzem Proboszczem dzień i godzinę, z szacunkiem uwzględniając wcześniej zaplanowane zajęcia duszpasterskie w parafii. Nie byłoby w porządku narzucać parafii własne warunki.

JAK UCZESTNICZYĆ W OBRZĘDZIE?

Sakrament małżeństwa winien być celebrowany w „łasce Boga”, tj. w pojednaniu z Nim i braćmi. Dlatego w dniu najbliższym w dnia weselnego zbliżcie się na nowo do sakramentu pokuty i pojednania.

Obrzęd zawarcia małżeństwa jest ściśle określony, ale pozwala w pewnej mierze na indywidualne zaangażowanie. Jednak każda para powinna uzgodnić z kapłanem celebrującym ślub:

 • dobór przynajmniej jednego z dwu czytań biblijnych; wybór formuły błogosławieństwa i modlitwy,
 • recytację Credo, nawet wówczas gdy nie domaga się tego liturgia danego dnia,
 • propozycje kilku intencji modlitwy powszechnej, zwłaszcza za swoich rodziców,

Dobrze by było, abyście jako nowi małżonkowie uczestniczyli w złożeniu daru ofiarnego na potrzeby duszpasterskie parafii.

Nowi Małżonkowie mogą przyjąć Komunię św. pod postaciami Chleba i Wina, wyrażając w ten sposób znak pełnego uczestnictwa w Uczcie Pana.

Dzień zawarcia małżeństwa jest uważany przez wszystkich jako dzień świąteczny. Z wielkim wyprzedzeniem planuje się wszystkie sprawy aż do najdrobniejszych szczegółów.

 1. Klimat uroczysty i świąteczny zależy także od skupienia, wrażliwości i zaangażowania wszystkich krewnych i przyjaciół.
 2. Punktualność narzeczonej, narzeczonego, świadków i krewnych jest pierwszym warunkiem szacunku dla wszystkich oraz chroni przed nerwowością.
 3. Ubranie weselne winno być zgodne z tradycją i w harmonii z celebracją, którą sprawuje się w obecności Pana.
 4. Śpiew i muzyka. Manifestuje chwałę Boga: w ich wyborze winno się brać pod uwagę te wartości, które wyrażają wiarę oraz pomagają obecnym w pełnym uczestnictwie. Wykluczone są więc śpiewy, melodie i soliści opowiadający o ludzkiej tylko miłości. W mszach świątecznych pierwszeństwo mają tylko śpiewy wspólnotowe.
 5. Fotografie i nakręcone filmy opowiadają historię nowej rodziny w jej początku; nie mogą jednak przesłonić celebrowanego misterium. Mogą być realizowane jedynie przez jedną osobę upoważnioną przez Księdza Proboszcza na podstawie specjalnych kwalifikacji.

Fotografowie i kamerzyści są proszeni o dyskretne zachowanie się w kościele i nie zajmowanie miejsca w prezbiterium.

GDZIE CELEBROWAĆ?

Celebracja sakramentu małżeństwa jest powodem radości całej wspólnoty parafialnej, w której ma miejsce. Jednak możecie wybrać kościół:

 • w parafii narzeczonej lub narzeczonego, gdzie każde z Was zamieszkuje,
 • w parafii, w której po ślubie zamieszkacie – w uzgodnieniu z własnym Proboszczem

Szczegółowe wskazówki są zawarte w kanonach i instrukcjach „Synodu Przemyskiego”.

KONTYNUACJA ŚWIĘTA

Święto weselne trwa, gdy przeżywa się miłość małżeńską w wierności Panu. Wierność ta wyraża się:

 • w trosce, aby Wasz nowy dom stawał się gościnny i solidarny z innymi rodzinami,
 • w codziennej, choćby krótkiej, modlitwie małżeńskiej, w miarę możliwości wspólnej, z pojednaniem wzajemnym,
 • w miłości wielkodusznej w przyjęciu i wychowaniu dzieci w wierze,
 • w szacunku dla starszych rodziców, chorych i ubogich,
 • w systematycznej lekturze Biblii i świętowaniu dnia Pańskiego.

Kościół ma wielki szacunek i ufność w stosunku do chrześcijańskich rodzin w sprawie wychowania społeczeństwa bardziej ludzkiego.

„Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”.

Na znak Waszej wdzięczności, za dar miłości małżeńskiej,
podzielcie się z braćmi uboższymi otrzymanym prezentem.