Rodzicielstwo zastępcze

Masz do zaoferowania dużo miłości i ciepła rodzinnego

chcesz pomóc dzieciom i stworzyć dla nich dom

zostań rodziną zastępczą

„ Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa,
nadzieją , która ciągle kwitnie, przyszłością.
Nie może i nie powinno być dzieci porzuconych.
Ani dzieci bez rodziny. Ani dzieci ulicy…
Należy czuwać, aby dobro dziecka było
zawsze stawiane na pierwszym miejscu.”

bł. Jan Paweł II

 

Co roku ludzie o wielkich sercach tworzą Rodziny zastępcze.

 

Rodzinna piecza zastępcza jest formą zapewnienia opieki i wychowania dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej ze strony rodziców naturalnych. W rodzinach zastępczych umieszcza się dzieci osierocone, dzieci których rodzice zostali trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich lub gdy władza rodzicielska została im ograniczona lub zawieszona.

 

Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu.

Zgodnie z polskim prawem rodziną zastępczą może zostać małżeństwo lub osoba samotna.

 

Rodzina zastępcza rozpoczyna swoje działanie w dniu wydania orzeczenia sądu rodzinnego
o umieszczeniu dziecka w rodzinie. Jej rola kończy się z dniem osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości lub rozwiązania rodziny zastępczej orzeczeniem sądu.

 

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są: rodzina spokrewniona, rodzina niezawodowa, rodzina zawodowa, rodzina zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i rodzina zawodowa specjalistyczna oraz rodzinny dom dziecka.

 

Podstawowym zadaniem rodziny zastępczej jest zapewnienie dziecku opieki i wychowania
w warunkach odpowiednich do jego stanu zdrowia, wieku i poziomu rozwoju.

 

Rodzina zastępcza w wypełnianiu swoich funkcji kieruje się dobrem przyjętego dziecka
i poszanowaniem jego praw i godności. Zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie, w szczególności:

–        zapewnia dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych;

–        zapewnia kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych;

–        zapewnia rozwój uzdolnień i zainteresowań;

–        zaspokaja jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne i religijne

–        umożliwia kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi.

O czym powinno się pamiętać stając się rodziną zastępczą

Utworzenie rodziny zastępczej nie powoduje powstania więzi rodzinno-prawnej pomiędzy opiekunami, a dzieckiem (w przeciwieństwie do adopcji). Oznacza to, że po przyjęciu dziecka do rodziny zastępczej nie powstają obowiązki i uprawnienia alimentacyjne czy dotyczące dziedziczenia po rodzicach zastępczych, stan cywilny dziecka nie ulega zmianie, dziecko nie przyjmuje nazwiska opiekunów, a rodzina zastępcza nie przyjmuje pełni władzy rodzicielskiej nad dzieckiem.

Rodzin zastępcze, które nie są spokrewnione z dzieckiem otrzymują wsparcie pedagogiczno-psychologiczne i pomoc w wypełnianiu swojej funkcji oraz środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

 

Kandydaci na rodziców zastępczych są przygotowywani do tej roli przez Organizatora Pieczy Zastępczej według programów zatwierdzonych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Katolickie Centrum Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej – Organizator pieczy zastępczej prowadzi nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

 

Zapraszamy osoby posiadające predyspozycje i motywację do sprawowania pieczy zastępczej dla dzieci pozbawionych opieki i wychowania.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny zastępczej mogą zgłaszać się do Katolickiego Centrum Wspierania Rodzin i Pieczy Zastępczej w Krośnie, ul. Ks. Decowskiego 41, nr telefonu 13 436 82 51 lub 530 865 704 .